۱۳۹۲ تیر ۲۰, پنجشنبه

آرام آرام

برای ثبت شخصی: وارد فاز ارتباط دو سویه می‌شویم. از وقتی که با دیدن من لبخند می‌زند، نمی‌توانم بی‌دریغ دوستش نداشته باشم. وقتی صورتش را به صورتم می‌چسبانم، دنیا همان‌جا برای من سه‌نقطه می‌شود. یک طوری که تعریفی برایش ندارم.